Stichting De Diessense Eenhoorn

De Eenhoorn

Theresiastraat 11

5087 BV Diessen

013 50452484

Geopend: 1987

Bouwstijl: De Bossche School

Vooraf.

Om het mogelijk te maken dat de gebruikers van de maatschappelijke ruimten in de Eenhoorn als een aanspreekpunt kunnen functioneren gaan we een stichting oprichten. Deze krijgt de naam: st. De Diessense Eenhoorn.

In samenwerking met de nieuwe leden van deze stichting zullen alle stappen ondernomen worden en de nodige officiële papieren worden gemaakt om volwaardig te kunnen functioneren. In overleg met Leystromen zullen de benodigde overeenkomsten gesloten worden.

St. De Diessense Eenhoorn wil zoveel mogelijk samenwerken met Benjamin en alle ruimten van beide stichtingen zo’n multifunctioneel mogelijk gebruiken. Zo proberen we samen van de Eenhoorn in het centrum van Diessen een leuk centrum te maken waar de omgeving zich bij betrokken voelt.

 

Inhoud:

 • Inleiding/geschiedenis
 • Doelstelling
 • Overeenkomst
 • Huidige gebruikers
 • Programma van eisen
 • Leefbaarheid
 • Begroting

 

 1. Inleiding/geschiedenis

Met medewerking van de oude gemeente Diessen is in 1987 De Eenhoorn gebouwd door de bejaardenstichting Diessen.  Naast een centrale ontmoetingsruimte met enkele aanliggende kamers zijn er 11  seniorenwoningen gebouwd. Destijds werd De Eenhoorn als een moderne centrum gezien. Het nieuwe gebouw  de Eenhoorn werd door diverse landelijke groepen bezocht omdat het toen een uniek concept was als seniorencentrum.

Na de realisatie werd het centrum overgedragen aan de Bejaardenstichting Diessen. Op 1 januari 1997 is, bij de gemeente herindeling, de gemeente Diessen bij de gemeente Hilvarenbeek ingedeeld.  Vervolgens zijn de Eenhoorn, de 11 woningen rond de Eenhoorn per 1 januari 2000 overgedragen aan de Stichting Woningbedrijf Hilvarenbeek en later aan Woningstichting Stromenland en vervolgens aan Leystromen.

De activiteiten in de ontmoetingsruimte van de Eenhoorn zijn eveneens per 1 januari 2000 overgedragen aan de Stichting Welzijn Hilvarenbeek omdat dit niet paste bij de activiteiten van Stichting Woningbedrijf Hilvarenbeek/Woningstichting Stromenland

In een convenant  (afgesloten met St. Welzijn Hilvarenbeek) was beschreven dat de senioren de grote zaal om niet mochten gebruikten. De andere ruimten werden door Leystromen en zijn voorgangers aan diverse groepen verhuurd. Zo hebben de artsenpost, kinderopvang, Deusone, wijkagent, consultatiebureau, GGD en  seniorenbibliotheek een tijdlang ruimtes gehuurd. Momenteel zitten in de Eenhoorn KBO (met bestuursvergaderingen, biljarten, kaarten, bingo, thema- en filmbijeenkomsten, dagbesteding met de groepen Welfare en huiskamerproject), Wij-wel (met vergaderingen en dorpsondersteuner),  sjoelen, het Eetproject en 4 dagdelen dagbesteding onder de naam Ons Trees.

Al vele jaren wordt er gesproken over een aanpassing van de Eenhoorn, omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

 1. Doelstelling

Met de verbouw van de Eenhoorn is - exclusief inrichtingskosten - een groot investeringsbedrag gemoeid.

Benjamin en St, De Diessense Eenhoorn gaan elk een gedeelte huren. Ook de energiekosten moeten deze groepen zelf gaan betalen.

Om die investering door woningstichting Leystromen maatschappelijk verantwoord te kunnen doen én de huur voor de gebruikers langjarig op een haalbaar niveau te houden hebben de initiatiefnemers (Wooninitiatief Benjamin en dorpscoöperatie Wij-wel) de ambitie uitgesproken om € 300.000,- aan eigen bijdrage te verwerven. Dit willen we bereiken door besparingen in de bouw door onderdelen in het werk door (professionele) vrijwilligers te laten uitvoeren, inkomsten uit subsidies en giften en crowdfunding. Hiermee willen we ook o.a. de inrichtingskosten en wellicht een gedeelte van de energiebesparende voorzieningen mee betalen.

P.S: uiteindelijk werd er een bedrag van € 435.000,- bij elkaar gebracht. Hiermee hebben we alle wensen voor de inrichting kunnen realiseren.

 

 

 1. Overeenkomst

Reeds geruime tijd is er een overleg tussen Benjamin, Wij-wel en Leystromen om samen een goede en betaalbare aanpassing in de huidige Eenhoorn te realiseren.

Wij-wel heeft hiervoor een nieuwe stichting opgericht à St. De Diessense Eenhoorn.

Het doel is dat de  2 stichtingen (Benjamin en De Diessense Eenhoorn) zoveel mogelijk samenwerken in de vernieuwde Eenhoorn. Daarvoor is een overeenkomst  gemaakt.

Die overeenkomst behelst:

De intentie om de Eenhoorn overeenkomstig het schetsontwerp te verbouwen tot:

 • een woon-/zorgvoorziening met 11 zorgappartementen en 2 gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een zware/meervoudige handicap, met specifieke voorzieningen als een centrale badkamer, een snoezelruimte, een opslagruimte voor buitenrolstoelen, en een verblijfsruimte voor de nachtdienst
 • een ruimte voor de eerder genoemde maatschappelijke functies, waaronder een eetpunt voor 60 deelnemers en waar de huidige gebruikers een goed onderkomen krijgen en een ruime keuken aanwezig is (die ook gebruikt kan worden door Benjamin) en waar op twee biljarttafels gespeeld kan worden.
 • een huur voor de maatschappelijke functies die gebaseerd is op de verbouwkosten, geen oude boekwaarde vertegenwoordigt en recht doet een de bijdrage die de functies leveren aan de kwaliteit van de lokale samenleving;
 • de intentie om te komen tot een realistische huurprijs.

 

Overeenkomst tussen Leystromen en st. De Diessense Eenhoorn.

 • De Leystromen heeft slechts 1 rechtspersoon als huurder van de maatschappelijke ruimten. Deze partij is gerechtigd de ruimten onder te verhuren aan gebruikers;
 • Indien we onverhoopt geconfronteerd zouden worden met structurele leegstand van een of meerdere ruimten, kan Leystromen een deel ervan aan het vigerende huurcontract onttrekken en verhuren aan een andere huurder;
 • Leystromen wenst m.b.t. de verhuur van maatschappelijke ruimten commitment d.m.v.:
  • Een letter of intent met de stichting st. De Diessense Eenhoorn van Leystromen gaat sluiten
  • Een commitmentovereenkomst met de gebruikers van de maatschappelijke ruimten, met een daarbij behorende reserveringssom van (€ 5.000,-), die wordt teruggestort bij het aangaan van een collectieve huurovereenkomst, maar vervalt bij het onverhoopt niet doorgaan van het project als geheel, dan wel het niet sluiten van een collectieve huurovereenkomst. (concept commitmentovereenkomst opgenomen als bijlage 3)
 • Onderdeel van het commitment is dat de huidige gebruikers vanaf 1 juni 2020 afzien van een conciërge en de schoonmaak van het gebouw in eigen beheer en voor eigen rekening doen.
 • De huur voor de maatschappelijke ruimten rekent Leystromen € 7.500,- per jaar en is exclusief water- en energiekosten.

 

 1. Huidige gebruikers maatschappelijke ruimten.
  • KBO jaarprogramma: biljarten, Bingo, kaarten, vergaderingen en Liederenfafel (Tussentijds: thema- en filmmiddagen, overleggen)
  • Huiskamerproject: 1 dagdeel p.w., Diamond Painting
  • Welfare: 1 dagdeel w.,
  • Wij-wel (jaarprogramma: spreekuur, vergaderingen) (Tussentijds: overleggen werkgroepen)
  • Sjoelclub Basjo ’s winters ’s avonds zaal De Diessense Eenhoorn:
  • Dagbesteding Ons Trees 1 dagdeel  w. Eetproject  woensdag even week, Brunchproject, donderdag oneven week
  • Inloop
  • Feestjes van groepen in overleg met De Diessense Eenhoorn

 

 1. Programma van eisen Maatschappelijke ruimten opgesteld door Wij-wel namens gebruikers (voordat de verbouwing een aanvang genomen hebben)

In dit PvE zijn ook de wensen opgenomen van het huiskamerproject, de Diessense Kamer, Sjoelen, en Eetproject, KBO Diessen en Wij-wel.

 1. Grote ruimte (waar 60 personen kunnen eten en 2 biljarts gebruikt kunnen worden)
 2. Tochtportaal voor toegang centrale ruimte en toegang Benjamin;
 3. Voldoende bergruimte;
 4. Vergaderruimte voor 10 personen;
 5. Open keuken van 30 m2 en bergruimte/bijkeuken van 6 m2 ;
 6. Een kleine bar met voldoende ruimte;
 7. Activiteitenruimte van 30 m2 met voldoende bergkasten (huiskamerproject);
 8. Garderobe

 

6.Leefbaarheid

Het aantal senioren  groeit sterk en daardoor is er een steeds grotere behoefte aan een goede centrale ontmoetingsruimte voor ouderen. Maar er is meer. Doordat veel senioren langer thuis willen blijven wonen, zal de vraag naar hulp en ondersteuning groter worden.  Wij hopen met deze vernieuwde Eenhoorn hieraan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Doordat ook Benjamin in de Eenhoorn een plaats krijgt, zal de vraag naar 24-uurs zorg urgent worden.

Samen kijken wat we hier kunnen realiseren. Het samen optrekken van Benjamin en de senioren in de Eenhoorn kan een mooie verrijking zijn in het centrum van Diessen.

 

2024 aangepast JL